Vostro l? d?ng sản phẩm d?nh cho doanh nghiệp, tập trung v?o khả năng xử l? c?c t?c vụ văn ph?ng mượt m? v? t?nh cơ động cao.

Thiết kế mỏng nhẹ l? xu hướng...